Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Z historie školy

Roku 1949 byla založena v našem městě hudební škola s názvem Městský hudební ústav v Tišnově. Tento typ školy byl postupně převzat a řízen lidovou správou a v roce 1951 oběžníkem ministerstva školství, věd a umění zestátněn. Učitelé hudebních škol tak byli fakticky zrovnoprávněni s literními učiteli. Škola byla umístěna nejprve v gymnáziu, později v osmileté střední škole ve Smíškově ulici. Hudební nástroje byly pořízeny koupí nebo z konfiskátu po Němcích. Ve školním roce 1951/1952 se vedle úvodní výuky hry na klavír a housle začalo také vyučovat hře na violoncello, kontrabas a na všechny dechové nástroje. V téže době bylo zavedeno oddělení rytmiky a tance.

Prvním ředitelem Hudební školy se stal pan Aleš Smíšek, absolvent Konzervatoře v Brně v oboru varhany a dirigování. Před zdatným hudebníkem, jenž byl od přírody nadán absolutním sluchem a vlastní pílí si rozšířil hudební vzdělání o státní zkoušky z klavíru, houslí a violoncella, stál nelehký úkol: vytvořit prakticky z ničeho dobře fungující uměleckou organizaci s kvalitním pedagogickým sborem. Ve svých prvním ředitelských rozhodnutích, zejména v personálním obsazení byl evidentně úspěšný. Založení hudební školy v roce 1949 bylo důležitým a opodstatněným počinem, kterým se v městě Tišnově rozšířila nabídka profesionálně výchovných programů o specializovaný edukační systém, přesahující ve svých důsledcích vlastní základní program. Zde byla položena východiska dnes již ověřených skutečností, že hlasová, pohybová či instrumentální specializace na sebe váže řadu volních vlastností běžně použitelných i v jiných profesích, jako pracovitost, svědomitost, cílevědomost, smysl pro celek i detail, organizace volného času atd. K založení školy vzhlíželi s určitou nadějí i kulturní pracovníci a organizace, které po válce znovu zahájily svoji činnost, očekávajíce od této profesionální kulturně vzdělávací instituce personální pomoc při realizaci vlastních programů a záměrů. V silném poválečném kulturním prostředí města Tišnova nezůstala hudební škola pozadu a prostřednictvím oddělení rytmiky pod pedagogickým vedením učitelky D. Hrdé uvedla 5. 5.1957 baletní pohádku Popelka, s úctyhodným počtem 110 účinkujících dětí. O měsíc později pozvala škola širokou veřejnost na hudební besídku. Bez odezvy nezůstalo ani provedení baletu "Z pohádky do pohádky" v nastudování oboru rytmiky hudební školy. Provedení ze dne 5.5.1958 bylo zaznamenáno místním kronikářem tak jako ostatní kulturní události tohoto roku.

Škola měla díky panu učiteli Jakubu Horákovi (vystudoval klavír a varhany) také silné dechové oddělení. Jakub Horák (multiinstrumentalista) byl schopen sám (!) kvalitně učit dřevěné i plechové dechové nástroje, sestavovat z žáků komorní nebo orchestrální seskupení, provádět aranžmá skladeb na míru a s nimi, většinou při městských oslavách, vystupovat. V tomto ohledu byl pro zmíněného učitele, ale i pro celou školu významný rok 1959, zasvěcený oslavám 700 let založení města Tišnova. V bohatém programu oslav se hudební škola představila Žákovskou akademií tance a hudby, koncerty školního dechového orchestru a drobnými komorními skladbami.

Vyjmenovat jednotlivé pedagogické úspěchy, velkou řadu individuálních, komorních nebo orchestrálních koncertů, besídek a tanečních představení pořádaných hudební školou, by nebylo asi zcela reálné. Jen na ukázku zdůrazněme některé aktivity dvou pedagogů vzešlé z jejich přístupu ke svěřené práci: Aleš Smíšek - člen Úlehlova souboru Morava tančí a zpívá, klavírista Smíšeného sboru učitelů tišnovského okresu, od počátku hudební školy vedoucí dechového souboru mladých, dirigent tišnovského symfonického orchestru atd. Jakub Horák - vedoucí dechového souboru mladých, městský kapelník dechové hudby, varhaník a chrámový sbormistr v kostele sv. Václava, člen orchestru při Karasově divadle, vůdčí hudební osobnost při nácviku oper a operet tamtéž atd.

Druhou ředitelkou hudební školy byla jmenována absolventka klavírní třídy Konzervatoře v Brně paní Jana Pujmanová (1975-1996). Převzala školu sídlící v horním patře budovy bývalého okresu Tišnov na nám. Míru s devíti učiteli, kteří vyučovali celkem 246 žáků již pod názvem Lidová škola umění. Nabídka školní výuky od roku 1951 v rozsahu dvou oborů - hudebního, tanečního - zůstala nezměněna. Stále se rozvíjející školský systém a společenská poptávka po umělecky všestranně vzdělané osobnosti podnítily v roce 1997 novou ředitelku k otevření dalších dvou oborů literárně dramatického a výtvarného. Škola se tak jako jediná v okrese Brno-venkov stala všeoborovou a navíc i největší hudební školou tohoto okresu. Na změněný profil školní nabídky kladně reagovala tišnovská veřejnost výrazně zvýšeným zájmem o uměleckou výuku.

V pořadí třetím ředitelem umělecké školy se stal v roce 1996 Mgr. Jaromír Škára, absolvent konzervatoře a JAMU v Brně, obor bicí nástroje. Dlouholetý praktický hudebník, interpret mnoha hudebních žánrů včetně sedmnáctiletého působení v divadelním orchestru, učitel LŠU, stálý pedagog Konzervatoře v Brně, převzal školu již jako samostatný právní subjekt pod názvem - Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov.

Nástupem nového vedení v 1996 byly cílevědomě vytvářeny podmínky k nadstandardním uměleckým činnostem (spolupráce s aktivními koncertními umělci za spoluúčasti žáků a pedagogů, spolupráce s pedagogy Konzervatoře v Brně, motivace žáků i pedagogů v rámci koncertní činnosti atd.), které ve svém důsledku měly školu v maximální míře zviditelnit a vytvořit konkrétní tvář školy.

Již v lednu 1997 tišnovští občané, kteří v hojném počtu navštívili koncert Jiřího Stivína, viděli nejen hudebního virtuóze, profesionála, ale i podstatnou část žáků a pedagogů hudební školy včetně dětského sboru jako spoluúčinkující v namáhavém, ale krásném dvouhodinovém koncertu. Souběžně byla vernisáží za účasti Jiřího Stivína otevřena výstava výtvarného oboru nazvaná " Stromy, příroda a barvy očima dětí ". Ha-Kapela, jazzový orchestr ZUŠ, po úspěšném doprovodu části koncertu Jiřího Stivína koncertovala na samostatném vystoupení v sále tišnovského kina.

Pravidelná koncertní činnost kladně motivující učitele i žáky ke stále kvalitnějším výkonům vytvořila základnu pro dlouhodobý projekt pracovně nazvaný " Zpívání se známými umělci " se základní myšlenkou společného vystupování renomovaných umělců a žáků hudební školy v jednom programu. Na první akci tohoto druhu přijala pozvání v březnu 1998 členka Městského divadla Brno Zdena Herfortová ( Cena Thalie 1994 ) s hosty herečkou Petrou Jungmanovou ( Cena Thalie 1999 ) a trumpetistou Lazarem Cruzem z Kuby. V úspěšném a hojně navštíveném programu nazvaném " Písně ze světových muzikálu " se též realizovala Ha-Kapela, žáci a učitelé ZUŠ. Vedle vysoce profesionální Zdeny Herfortové si nemalé sympatie publika vysloužila Petra Jungmanová, členka Městského divadla Brno. Snad i pod dojmem tohoto úspěchu přijela Petra Jungmanová do Tišnova ve velmi krátké době podruhé aby za podpory klavíristky Dady Klementové z Brna, Ha-Kapely a žáků školy 22. 6. 1998 oslavila koncertním vystoupením se zaplněným sálem tišnovského kina Evropský svátek hudby. Pokud bychom měřili úspěšnost koncertního vystoupení počtem posluchačů, tak v tomto ohledu vyhrává pořad 14. 2. 1999 "Zpívání s Jaromírem Nohavicou", s nímž si s chutí zazpíval dětský školní sbor. Druhá poloha vystoupení byla věnována vzpomínce na Jiřího Bulise. Autorovy skladby interpretoval orchestr sestavený z učitelů školy. Takto koncipovaná dramaturgie byla zcela oprávněná, neboť Jiří Bulis měl osobní ( rodinné ) vztahy k Tišnovu a Jaromír Nohavica je originálním interpretem zejména lyrických písní Jiřího Bulise. V ten stejný den byla v Podhoráckém muzeu v Předklášteří otevřena výstava výtvarného oboru nazvaná "Řecké mýty a legendy". Výstava završila výuku výtvarného oboru, kde se žáci populárně naučnou formou seznamovali s řeckými bájemi, mytologií i filozofií.

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS