Zpracování osobních údajů

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

 

Správce:

Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace, Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
IČ: 44947721
dále je "ZUŠ Tišnov"

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Martin Hrubý, Komenského 1109, 666 02 Předklášteří, tel.: +420 608 871 829, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz
 1. Osobní údaje v ZUŠ Tišnov spravujeme a zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR pouze na základě právních předpisů nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy).
   
 2. Zpracování osobních údajů může být také na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
   
 3. Souhlas subjektu údajů (zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.
   
 4. Při zpracování osobních údajů u ZUŠ Tišnov nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
   
 5. Osobní údaje jsou u ZUŠ Tišnov zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracovávané na základě §22, §28, §29 a §49 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

 • Školní matrika,
 • doklady o přijímání žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 • Předávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, Krajský úřad, zřizovatel).

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích s uvedením kombinací nezbytně nutných údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, škola, třída, obor, studijní zaměření, ročník, soutěžní kategorie,
 • seznamy žáků na soutěžích,
 • seznamy žáků s uvedením zdravotní pojišťovny a zdravotního stavu na mimoškolní akce,
 • audio záznam, video záznam za účelem propagace ZUŠ Tišnov,
 • fotografie za účelem propagace ZUŠ Tišnov (např. web školy, noviny, sociální sítě),
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách,
 • písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka, použité za účelem prezentace, propagace a informování o aktivitách školy,
 • zveřejnění výsledků soutěží na webu ZUŠ Tišnov

Práva subjektu údajů

Pokud jsou u ZUŠ Tišnov zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u ZUŠ Tišnov jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ZUŠ Tišnov poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!