Program

Koncertní recitál

Alternativní školní vzdělávací program
 

Úvod

Tento program byl v jedné třídě na ZUŠ Tišnov úspěšně odzkoušen v letech 2007-2009.

1. Úloha

Koncertní recitál má ve výuce žáka na ZUŠ oprávnění vzhledem k praktické a činnostní povaze této aktivity. Učitel u ní individualizuje výuku žáka až po žákovo osobní maximum.

2. Pojetí

Koncertní recitál vážné hudby obsahuje výhradně umělecké skladby z této oblasti. Hra zpaměti zejména u žáků mladšího školního věku není podmínkou. Koncertní recitál může být doplněn průvodním slovem. Vypracuje ho učitel žáka a přednese sám či přednes dohodne s LDO ZUŠ. Jedna z modelových verzí koncertního recitálu: celková délka 45 minut, z toho sólová hra 20 minut, komorní hra 10 minut, průvodní slovo 15 minut. Zmenšeninou recitálu je minirecitál. Jedna z modelových verzí minirecitálu: celková délka 15 minut, z toho sólová hra 7 minut, komorní hra 3 minuty, průvodní slovo 5 minut.

3. Motivace

Koncertní recitál může motivovat žáka například jako osobní výzva či zúročení předchozí přípravy na soutěž. Nabídka recitálu vzejde obvykle od učitele, odpoví na ni žák.

4. Výuka

Hlavními sledovanými činiteli při výuce zaměřené na koncertní recitál žáka jsou přiměřenost učiva (skladeb) věku a schopnostem žáka, důvěra mezi učitelem a žákem, pravidelná domácí příprava žáka a pravidelnost účasti rodiče či jiného zástupce rodiny žáka na výuce. S nutností prodloužené výuky žáka při přípravě recitálu jsou učitel, žák i rodič dobrovolně srozuměni.

5. Návštěvnost

Kvůli zajištění návštěvnosti žákova koncertního recitálu je úkolem učitele zapojit žáka, jeho příbuzné i přátele ze všeobecně vzdělávací školy a ZUŠ do propagace. Pro ně a také pro své kolegy učitele na ZUŠ a jejich žáky učitel napíše a rozmnoží jednoduché pozvánky. Plakáty koncertního recitálu a internetové stránky školy tuto základní propagaci jen doplňují.

6. Evaluace

Předpokladem účasti žáka na recitálu je splnění osobního minima, jímž je kvalita jeho dosavadních výkonů na besídkách, srovnatelná s kvalitou výkonů jiných žáků ZUŠ. Jestliže za jeden školní rok proběhne koncertní recitál nejméně jednoho žáka nástrojové třídy, přičemž výsledek evaluace je kladný a návštěvnost reprezentativní, jde o přínos.

Závěr

Učitel průběžně zjišťuje motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny

RVP pro umělecké obory ZUV: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zuv

Články učitele

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!