Publikované odborné a vědecké práce v CLIL

VAŠÍČEK, Z.: Bloom's Taxonomy in CLIL Concept: A Possible Theoretical Approach.
Tišnov: PC-typescript, 2010, 7 pp. The Forum for Across the Curriculum Teaching, November 2010.
http://www.factworld.info/en/Czech-Republic-Bloom-Taxonomy-in-CLIL

VAŠÍČEK, Z.: CLIL and Primary Arts Schools in the Czech Republic: An Attempt of a Prognosis.
In: Newsletter: Zpravodaj MSSUA (= Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), spring/jaro 2009, pp. 42-45. ISSN 1213-4376.

VAŠÍČEK, Z.: CLIL at a Czech primary arts school.
In: Cimermanová, I. a Sepešiová, M. (eds): Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov (2. časť). 1. vyd. Nitra (SR): SlovakEdu, 2017, s. 76-86. ISBN 978-80-89864-11-9.
https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/publikacie/

VAŠÍČEK, Z.: CLIL at Czech primary arts school as a challenge for school inspection: An attempt of a prognosis (3).
In: Newsletter - zpravodaj MSSUA (Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), podzim/autumn 2009, s. 43-45. ISSN 1213-4376.
http://www.academia.edu/964225/AN_ATTEMPT_OF_A_PROGNOSIS_3_

VAŠÍČEK, Z.: CLIL at Czech Primary Arts Schools as a Work-Based Learning: An Attempt of a Prognosis (2).
In: Newsletter: Zpravodaj MSSUA (Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), autumn/podzim 2009, pp. 40-42. ISSN 1213-4376.
http://www.academia.edu/964225/AN_ATTEMPT_OF_A_PROGNOSIS_3_

VAŠÍČEK, Z.: CLIL, Deutsch, Englisch und das Sachfach "Klavierspiel".
In: Sorger, B. (ed.): XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer: Thesenband. Graz: Der Internationale Deutschlehrerverband, 2005, S. 145-146 (Zusammenfassung). ISBN -.
Vasicek CLIL IDT-2005 Graz
CLIL, Deutsch, Englisch und das Sachfach "Klavierspiel

VAŠÍČEK, Z.: CLIL na českých ZUŠ a profesionalizace učitelů - prognóza.
Tišnov: PC-strojopis, 2008-2010, 11 s. Metodický portál RVP, 18. 06. 2010.
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/8765/clil-v-ceskych-zus-a-profesionalizace-ucitelu-prognoza.html

VAŠÍČEK, Z.: CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Sonda na dvou českých základních uměleckých školách.
In: Šafránková, D., Podroužek, L. a Slowík, J. (eds): Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: Sborník z 23. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, s. 212-222. ISBN 978-80-261-0551-0.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2015/CAPV15_Vas_CLIL.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht.
In: Clalüna, M. (ed.): XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer: Konzepte und Thesen. Luzern: Der Internationale Deutschlehrerverband, 2001, S. 95-96 (Zusammenfassung). ISBN -.
Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

VAŠÍČEK, Z.: Die deutsche Sprache im individuellen Musikunterricht.
In: Auskunftsgeber: Zeitschrift des Germanisten- und Deutschlehrervereins der Tschechischen Republik, 2001, Nr. 31 (2), S. 9-10. [Předneseno na Pracovním setkání Spolku germanistů a učitelů němčiny České republiky v Praze, 25. 11. 2000.]

VAŠÍČEK, Z.: Z.: Educational Research in CLIL at the Primary Arts School in Tisnov.
In: Newsletter: Zpravodaj MSSUA (= Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), autumn/podzim 2008, pp. 38-41. ISSN 1213-4376.

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír - CLIL.
Tišnov: PC-strojopis. Metodický portál RVP, 05. 09. 2008.
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2586/hra-na-klavir-clil.html

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír integrovaná s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy): Zkušenosti a perspektivy CLIL pro základní umělecké školy.
In: Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 129 (2004-2005), č. 5 (květen 2005), s. 36-42. ISSN 0323-0449.

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír jako CLIL na ZUŠ Tišnov z pohledu SERRPJ.
In: Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 133 (2007-2008), č. 1 (září 2008), s. 37-38/39. ISSN 0323-0449.

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír jako CLIL: Pokračující vícejazyčná implementace na ZUŠ.
In: Círus, L. (ed.): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: Sborník příspěvků 21. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 390-396. ISBN 978-80-7414-601-5 (sborník). ISBN 978-80-7414-602-2 [CD-ROM].
http://www.capv.cz/images/sborniky/2013/vasicek.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír jako CLIL: Projekt pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(Anotace.)
http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2012/09/Sekce-09-Kvalita-vysokoškolského-vzdělávání-a-celoživotního-učení.pdf (s.19)

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov.
In: Svatoš, T. a Doležalová, J. (eds): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy: 16. konference ČAPV: Sborník sdělení [CD-ROM]. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008, s. 483-494 [12 s]. ISBN 978-80-7041-287-9.

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír jako CLIL - s angličtinou, němčinou, francouzštinou nebo italštinou: Nové poznatky ze ZUŠ.
In: Kazelleová, J. a Váňová, T. (eds): CLIL do škol: Sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 53-62. ISBN 978-80-210-5938-2.
https://is.muni.cz/repo/1083069/sbornik_CLIL.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír na ZUŠ jako CLIL (2000-2007).
In: Talent (Měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol), roč. 10, leden a únor 2008, č. 5/6, s. 16-18. ISSN 1212-3676.

VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) čili CLIL: Základy - I. díl.
Skriptum. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008, 110 s. ISBN 978-80-86928-44-9.
Možno zakoupit na adrese: JAMU, Ediční středisko, Novobranská 3, 662 15 Brno.

VAŠÍČEK, Z.: Individuální vyučování klavíru s cizím jazykem jako komunikačním prostředkem.
In: Lukášová-Kantorková, H. a Květoň, P. (eds): Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí: Sborník příspěvků. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 410-413. ISBN 80-7042-181-9.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2001/8_vašíček.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Ke konceptu hry na klavír jako CLIL na ZUŠ (2000-2007).
In: Pedagogika, roč. LVIII, 2008, č. 3, s. 258-274. ISSN 3330-3815.
Anotace (Czech)
Plný text
Plný text

VAŠÍČEK, Z.: Klavierspiel als CLIL: Projekt eines Mehrsprachigkeitscurriculums an einer Grundschule für Kunst. In: Cizí jazyky pro život:
Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti (elektronická verze). Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014, s. 72-73. ISBN 978-80-87449-64-6.
http://publikace.nidv.cz/2012/publications/detail/30

VAŠÍČEK, Zdeněk. Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz [online]. Brno, 2023 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/dm90p/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Johannes Benjamin KÖCK. 

VAŠÍČEK, Z.: On the Reformulations of Some of the Descriptors of the CEFR for CLIL at the Primary Arts School in Tisnov.In: Newsletter - zpravodaj MSSUA (= Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), autumn/podzim 2008, pp. 42-43. ISSN 1213-4376.

VAŠÍČEK, Z.: Piano Playing as CLIL at Primary Arts Schools in the Czech Republic: Yesterday´s Reality (2000-2008) and Today´s Needs (2008-2011) from a CLIL-Teacher´s Point of View.
Tišnov: PC-typescript, 2008, 21 pp. The Forum for Across the Curriculum Teaching, April 2009.
http://www.factworld.info/en/Czech-Republic-Bloom-Taxonomy-in-CLIL

VAŠÍČEK, Z.: Piano Playing as CLIL at the Primary Arts School in Tisnov (2000-2008).
In: Newsletter: Zpravodaj MSSUA (= Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), spring/jaro 2008, pp. 35-36. ISSN 1213-4376.

VAŠÍČEK, Z.: Piano Playing as CLIL at the Primary Arts School in Tisnov (Czech Republic) 2000-2007.
Tišnov: PC-typescript, 2008, 15 pp. The Forum for Across the Curriculum Teaching, October 2008.
 

VAŠÍČEK, Z.: Pokračující zavádění CLIL na základní umělecké škole.
In: Žlábková, I., Nohavová, A., Najmonová, M., a Kučera, D. (eds): Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů z 24. konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, s. 122-123. ISBN 978-80-7394-596-1.

VAŠÍČEK, Z.: Předmět hra na klavír jako CLIL (2000-2007).
In: Jandová, R. (ed.): Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu: 15. konference ČAPV s mezinárodní účastí: Sborník anotací [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, 12 s. ISBN 978-80-7040-987-9.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2007/1._vašíček.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Předmět hra na klavír jako CLIL: Replikace na Základní umělecké škole Tišnov [online]. In: Švaříček, R. a Voňková, H. (eds): Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání: 31. výroční konference ČAPV: Sborník příspěvků. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu, Masarykova univerzita, 2023, s. 256-259. ISBN 978-80-280-0359-3.
https://drive.google.com/file/d/1qVQIxQwPNV4IcT_wodYMOud6k2Mg6vuP/view

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy): Autoevaluace průběhu první a druhé fáze pokusného vyučování.
In: Škoda, J. a Doulík, P. (eds): Profese učitele a současná společnost: 12. konference ČAPV: Sborník anotací příspěvků [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004, 15 s. ISBN 80-7044-571-8.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2004/Vasicek.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy): Autoevaluace začátku druhé fáze pokusného vyučování.
In: Němec, J. (ed.): Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. konference ČAPV: Sborník anotací příspěvků [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, 16 s. ISBN 80-7315-046-8.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2003/CAPV03_Vas_Predm.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy): Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ.
In: Vašťatková, J. (ed.): Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?: 13. konference ČAPV: Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s. 331-334. ISBN 80-244-1079-6.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2005/CAPV05_Vas_Predm.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy): Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ.
In: Kocurová, M. (ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu: 14. konference ČAPV: Sborník anotací [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, 15 s. ISBN 80-7043-483-X.
http://www.capv.cz/images/sborniky/2006/5_vašíček.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Subject "Piano Playing" in the Primary Arts School Tišnov Integrated with Communication in a Foreign Language (English or German).Tišnov: PC-typescript, 2005, 5 pp.
Tišnov: PC-typescript, 2005, 5 pp.
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/Vasicek_CLIL.doc

VAŠÍČEK, Z.: Výzkum učitele ZUŠ jako nabídka: Individuální vyučování klavíru s komunikací v cizím jazyce.
In: Walterová, E., Lebeda, J. a Suchánková, K. (eds): Výzkum školy a učitele: 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí: Sborník abstrakt [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, 11 s. ISBN 80-7290-089-7.

VAŠÍČEK, Z.: Zavádění a rozšiřování CLIL na základních uměleckých školách (ZUŠ) v období 2009-2011. (Zkrácená verze.)
Tišnov: PC-strojopis, 2008, 7 s.
http://www.rvp.cz/clanek/6/2953

VAŠÍČEK, Z.: Zavádění a rozšiřování CLIL na základních uměleckých školách (ZUŠ) v období 2008-2011. (Úplná verze.)
In: Talent (Měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol), 2009, roč. 11, (duben), s. 11-13 (1. část), (květen, červen), s. 6-8 (2. část). ISSN 1212-3676.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!